Domů       >       Privacy policy

Zásady ochrany osobních údajů

 

IT-Insignia s.r.o., se sídlem: Praha - Holešovice, Osadní 774/35, PSČ 170 00, IČ: 28545541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 149320 (dále jen „Společnost“) jako správce osobních údajů

 

postupuje při zpracování osobních údajů podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále „Zákon”) a provozuje následující webové stránky

 

https://www.it-insignia.cz/

 

Smyslem tohoto dokumentu je poskytnout Vám ucelené informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu jsou poskytovány, kde můžete získat informace o Vašich zpracovávaných osobních údajích a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Ochrana soukromí a ochrana vašich informací je pro nás důležitá.

 

Shromažďujeme následující informace:

Informace, které vědomě a dobrovolně poskytnete

Shromažďujeme informace, které nám vědomě a dobrovolně poskytnete, když používáte například naše webové stránky nebo využíváte našich služeb. V mnoha případech tyto informace budou obsahovat osobní údaje, jako jsou Vaše e-mailová adresa a kontaktní údaje; případně poštovní / fakturační adresa s žádostí o naše služby.

Automatické informace. Informace, které nám automaticky zaslal váš webový prohlížeč. Tyto informace obvykle zahrnují IP adresu vašeho poskytovatele internetových služeb, název vašeho operačního systému (například Macintosh® nebo Windows®) a název a verzi vašeho prohlížeče (například Internet Explorer® nebo Netscape®). Informace, které dostáváme, závisí na nastavení ve vašem webovém prohlížeči. Zkontrolujte si svůj prohlížeč, chcete-li se dozvědět, jaké informace odesílá nebo jak změnit nastavení. Informace poskytnuté Vaším prohlížečem vás neidentifikují osobně. Tyto informace můžeme použít k vytváření statistik, které nám pomáhají zlepšovat naše stránky i jejich kompatibilitu s technologiemi používanými našimi návštěvníky.

Cookies informace (dočasné ani trvalé) v současné době aktivně neshromažďujeme.

 

Jak a kdy se informace používají.

Informace, které shromažďujeme, slouží ke správě našich obchodních činností.

Naše obchodní činnost spočívá zejména v:

-         Konzultační a poradenská činnost v oblasti IT, AML, GDPR

-         Prodej Software a hardware

 

Naším cílem je, abyste se kvalifikovaně a informovaně rozhodli o poskytnutí osobních údajů v okamžiku, kdy nám své osobní údaje poskytujete. Při elektronickém sběru osobních údajů se Vás snažíme vždy stručně informovat pro jaký účel zpracování, k jakým osobním údajům a na jaké období nám osobní údaje poskytujete. 

V případě potřeby Vašeho souhlasu k určitému typu zpracování, budete k poskytnutí souhlasu vyzváni. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu Vámi poskytnutých údajů, které budeme nadále oprávněni zpracovávat.

O rozsahu omezení či úprav v nabízených službách jste při odmítnutí souhlasu informováni.

Pokud společnost zpracovává osobní údaje nad rámec svých smluvních a zákonných povinností, je to zejména:

-        pro účely péče o klienty,

-        ověření důvěryhodnosti při poskytování některých produktů a služeb, tedy zajištění oprávněného zájmu společnosti;

-        za účelem Vašeho budoucího možného oslovení s cílenou nabídkou produktů a služeb naší Společnosti.

 

Jak chráníme vaše údaje.

Společnost používá přiměřená opatření, aby ochránila důvěrný ráz, bezpečnost a celistvost vašich osobních údajů. Například používáme technologii SSL (Secure Socket Layer) pro přenos osobních údajů přes internet. Ačkoliv používáme bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným vyzrazením, zneužitím či změnou, jako je tomu u všech počítačových sítí připojených k internetu, nemůžeme zaručit bezpečnost informací poskytovaných prostřednictvím internetu a nejsme zodpovědní za porušení bezpečnosti mimo naši přiměřenou kontrolu.

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně přes informační systémy, které osobní údaje ukládají a chrání je před neoprávněným přístupem, modifikací, šířením, zveřejněním, smazáním nebo zničením a proti náhodnému výmazu a poškození. Vaše osobní údaje budou standardně uloženy v databázích společnosti nebo v databázích spravovaných našimi poskytovateli služeb. Většina z těchto databází je uložena v cloudových službách společnosti Microsoft, na území Evropské unie. V rozsahu požadovaném zákonem, pokud vaše osobní údaje budou přeneseny mimo Českou republiku, budete informováni (neplatí pro cloud Microsoft).

K souborům s osobními daty mají přístup výhradně oprávněné osoby (zaměstnanci a osoby zmocněné), tedy osoby s řádným přístupem. Naše obchodní postupy dále omezují přístup k důvěrným informacím a omezují používání a zveřejňování informací neoprávněným osobám.

 

Kdo má přístup k informacím.

Společnost neprodá žádné osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu.

Společnost však může sdílet vaše osobní údaje pouze v těchto případech:

a)      s třetími stranami, pokud si najímáme, aby pro nás vykonávaly podpůrné služby: Po těchto třetích stranách požadujeme, aby osobní údaje, které s nimi sdílíme, používaly pouze způsobem, který bude v souladu s účelem, pro nějž byly původně shromážděny (nebo se kterým jste následně souhlasili), a pouze tak, jak to připouští tyto Zásady a aby s Vašimi osobními údaji zacházeli jako s důvěrnými informacemi. K poskytování těchto služeb dochází pod naším jménem.

b)      společnost může sdílet Vaše osobní údaje s třetími stranami, které jsou našimi partnery při poskytování produktů a služeb, a které k poskytnutí služeb potřebujeme využít. Pokud tak učiníme, budeme požadovat, aby naši obchodní partneři používali osobní údaje, které jim poskytneme, způsobem, který bude v souladu s účelem, pro nějž byly původně shromážděny (nebo se kterým jste následně souhlasili), a pouze v mezích, jak to připouští tyto Zásady.

 

Za určitých omezených okolností můžeme sdílet nebo předávat osobní údaje třetím stranám, například (i) na základě právního požadavku nebo soudního příkazu; (ii) za účelem prošetření případné trestné činnosti, jako je krádež identity; (iii) v souvislosti s prodejem, nákupem, sloučením, reorganizací, likvidací nebo rozpuštěním společnosti nebo obchodní jednotky společnosti; nebo (iv) za podobných okolností. Dojde-li k takové události, přijmeme vhodná opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje.

 

Zdroje osobních údajů

Standardně jsou osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Automatická korekce dat se neprovádí (kontrola). Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě jsou systémem zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně jsou zpracovávány manuálně. Osobní údaje získáváme zejména:

(a)  přímo od Vás, např. při uzavírání smluv anebo nepřímo, např. při využívání produktů či služeb apod.;

(b)  z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy),

(c)  z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů.

 

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováme po dobu nezbytnou k plnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud není vyžadována nebo povolena zákonem delší doba uchovávání.

 

Správa vašich údajů

Chtěli bychom vám pomoci udržet údaje o Vás aktuální. Pokud je v údajích objevena nesprávnost nebo nepřesnost, většinou po zjištění nebo upozornění z vaší strany, neprodleně dojde k vyhodnocení a opravě/úpravě. Můžete též požádat o přístup k informacím, které zpracováváme o Vaší osobě. Na požádání Vám umožníme zkontrolovat, opravit a odstranit nepřesnosti ve vašich osobních údajích a tyto údaje aktualizovat. Údaje můžete nechat opravit/aktualizovat též zasláním žádosti o opravu na adresu uvedenou níže.

Na základě Vaší žádosti Vám bez zbytečného odkladu poskytneme informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Přestože za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace, vyhovíme Vaší žádosti bezplatně.

Na základě vašeho požadavku vyhodnotíme oprávněnost vašeho požadavku na výmaz a pokud tomu nebudou bránit jiné oprávněné zájmy, osobní údaje v maximálně možném rozsahu vymažeme. Likvidaci osobních údajů společnost provádí fyzickým zničením jejich nosiče, jejich fyzickým vymazáním nebo jejich trvalým vyloučením z dalších zpracování.

Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávaný neoprávněně, v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení; požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (zejména provedli blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Bude-li Vaše žádost shledána jako oprávněná, odstraníme neprodleně vzniklý stav a budeme Vás informovat. V každém jednotlivém případě, kdy to bude možné nebo to nebude představovat neúměrné úsilí, budeme také informovat o Vaší žádosti osoby, kterým byly Vaše osobní údaje poskytnuty, a vyzveme je k přijetí odpovídajících opatření.

 

Webové stránky nejsou obecně určeny pro osoby mladší 13 let. Společnost vědomě nezískává ani neshromažďuje osobní údaje od dětí nebo o dětech na svých internetových stránkách s výjimkou případů povolených v rámci platných právních předpisů. Pokud zjistíme, že nám tyto údaje byly sděleny bez souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce těchto dětí, vynasnažíme se je bez odkladu odstranit. Přitom se budeme řídit Vašimi odpovídajícími pokyny v rámci rodičovské působnosti či působnosti zákonných zástupců. Pokud Vaše dítě poskytlo osobní údaje a vy chcete požádat, aby takové údaje byly vymazány z našich záznamů, kontaktujte nás na adresu níže.

 

Podnět / stížnost /žádost / požadavek

Máte-li nějaké dotazy nebo námitky k těmto Zásadám, nebo k použití Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese níže. Rádi Váš podnět prošetříme. Standardní lhůta pro vyřízení žádostí (včetně uspokojení práva na přístup, opravu, výmaz) činí 1 měsíc a v odůvodněných případech může být lhůta k vyřízení až o 2 měsíce prodloužena. V případě že dojde k prodloužení lhůty, budete o nutnosti prodloužit lhůtu informován.

Do podnětu/stížnosti/žádosti/požadavku vždy prosím uveďte, jakou formou požadujete údaje předat – tedy jakou formou a kam (aby byla zajištěna přiměřená právní jistota, že osobní údaje jsou předány oprávněné osobě a požadovaným způsobem). Vyhrazujeme si právo stanovit způsob a formu předání tak, aby byly dodrženy zákonné požadavky a soulad s již případně dříve udělenými pokyny.

Můžete se též obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, Tel.: +420 234 665 111, s podnětem či stížností.

 

Odkazy na stránky třetích stran

Webové stránky společnosti mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou provozovány společností. Tyto odkazy jsou poskytovány jako služba a neznamenají schválení činností nebo obsahu těchto stránek, ani žádné spojení s jejich provozovateli. Společnost nekontroluje tyto webové stránky a ani není zodpovědná za jejich obsah, bezpečnost nebo ochranu soukromí. Vyzýváme vás, abyste si prostudovali politiku ochrany soukromí zveřejněnou na odkazovaných stránkách dříve, než začnete stránky používat nebo než sdělíte své osobní údaje.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů.

Společnost si vyhrazuje právo aktualizovat a upravovat tyto Zásady, kdykoliv a bez předchozího upozornění tím, že zveřejní revidovanou verzi na svých webových stránkách. Jakékoli změny budou účinné okamžitě, pokud není ve změně uvedeno jinak. Přesvědčte se, prosím, čas od času, o změnách a aktualizacích tohoto oznámení. Každé oznámení bude obsahovat datum účinnosti.

 

Datum účinnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2018.

Verze 1.0. Platná od 1.1.2018

 

Kontaktní údaje.

E-mail: info@it-insignia.cz

Použitím našich webových stránek nebo poskytnutím svých osobních údajů prostřednictvím webových stránek dáváte najevo souhlas se shromažďováním, využíváním a poskytováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním, používáním a poskytováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách, nepoužívejte naše služby, formuláře ani stránky společnosti a stránky opusťte.